21.gif

Blom mr g.h.b. notaris

Added by teresa

0 reviews

Listed in Financial activity

Contact Listing Owner

Contact the Listing Owner

To inquire about this listing, complete the form below to send a message to the listing owner.


De notariële akte heeft voordelen boven de onderhandse (niet door een daartoe bevoegd ambtenaar opgemaakte) akte:
” de notariële akte wordt opgemaakt door een onpartijdige deskundige, die er nauwgezet naar zal streven de akte zó op te stellen, dat rechterlijke procedures worden voorkomen;
” de dagtekening, de echtheid en de juistheid van de notariële akte staan direct vast;
” de akte blijft steeds bewaard, er kunnen dus altijd afschriften van worden gemaakt;
” van een notariële akte kan een officieel en gewaarmerkt bijzonder afschrift worden afgegeven; de ‘minuut’ is het origineel van de akte.

De voordelen en de gewenste rechtszekerheid zijn aanleiding geweest om in de wet voor een aantal overeenkomsten en rechtshandelingen de notariële akte verplicht te stellen. Die verplichting geldt voor:
” Het maken of wijzigen van huwelijksvoorwaarden.
” Het maken of wijzigen van een testament.
” Het doen en het aannemen van bepaalde schenkingen.
” Het verdelen van bepaalde erfenissen.
” Het overdragen van onroerend goed, zoals huizen.
” Het verlenen en ‘doorhalen’ van hypotheken.
” Het oprichten [en het wijzigen van de statuten] van een NV.
” Het oprichten [en wijzigen van de statuten] van een stichting of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

In de praktijk worden naast deze overeenkomsten en rechtshandelingen ook bijvoorbeeld huur- en arbeidsovereenkomsten en de overdracht van roerende zaken of rechten bij notariële akte geregeld. Samenlevingsovereenkomsten en verklaringen van erfrecht worden door veel instellingen uitsluitend via een notariële akte geaccepteerd.
Los van de vraag of de notariële akte wettelijk is voorgeschreven, de notaris beperkt zich niet uitsluitend tot het opmaken van die akte. Hij leidt ook de besprekingen die aan de akte voorafgaan. Hij weegt de belangen van alle betrokkenen af en zoekt met alle betrokkene partijen naar een evenwichtige verhouding.

Add Your Review

Please login or register to add your review.

Skip to toolbar